Gladys-Porter-Zoo-Frog-Wreath

Gladys Porter Zoo Frog Wreath. Christmas card design.

Gladys Porter Zoo Frog Wreath. Christmas card design.